تبدیل سند مشاع به شش دانگ ، قدم به قدم با قانون!

آشنایی با قوانین: وقتی صحبت از خرید و یا فروش یک ملک و یا خانه می شود اولین مسئله ای که اهمیت پیدا می کند قانونی بودن روند معامله است. برای آن که بتواند معامله ای را به صورت قانونی پیش برد باید پیش از هر چیز در این زمینه اطلاعاتی کافی به دست آورد تا […]