قرارداد پیمانکاری، همه چیز برای آنهایی که باید بدانند!

آشنایی با قوانین: وقتی بحث یک پروژه کاری به میان می آید، میان کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار و… شرایطی عمومی در یک پیمان مشخص می شود که باعث احاطه کامل طرفین به تمامی نکات، ضوابط و مقررات می شد. تنظیم قرارداد در پروژه های ساخت و ساز با نام قرارداد پیمانکاری دارای نکات و قوانینی است […]